PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Trouwdiensten Trouwdiensten

Eigen gemeenteleden
Is minstens één van jullie lid van de Protestantse Gemeente Wijhe en wil je ook graag je huwelijk in de eigen kerk bevestigen, dan is het nodig dat je de predikant persoonlijk vraagt of en wanneer hij beschikbaar is. Je mag - na overleg met hem - ook een andere predikant vragen. Dit in verband met mogelijk algemeen kerkelijke afspraken.

Voor het reserveren van de Nicolaaskerk neem je contact op met de koster. De Nicolaaskerk kan ook functioneren als 'plaats van de burgerlijke gemeente'. In dat geval komt een ambtenaar van de burgerlijke stand naar de kerk om jullie huwelijk te sluiten. Als je dat wilt, moet je dat op het gemeentehuis bespreken. Aansluitend kan dan de kerkelijke viering plaatsvinden.

Voor het gebruik van 't Langhuus voor de receptie of tussentijdse opvang van familie en vrienden is het nodig dat je contact legt met dhr. B.A. Duursema, tel. (0570) 86 54 17.
De voorbereiding op het huwelijk gebeurt aan de hand van een brief met vragen. Deze vragen zijn bedoeld voor persoonlijke voorbereiding. In een eerste ontmoeting wordt het bruidspaar gevraagd om aan de hand van andere vragen te vertellen over hun levensloop, hun relatie en hun band met het christelijk geloof en de kerk. De tweede ontmoeting staat in het teken van de voorbereiding van de dienst. Het bruidspaar krijgt de mogelijkheid om - binnen bepaalde grenzen - de viering zelf vorm te geven.

Oecumenisch huwelijk
Is één van jullie lid van de RK Parochie dan is er in principe ook een mogelijkheid om zowel een dominee als een rooms-katholieke pastoor te vragen jullie huwelijksdienst samen te leiden. Het heeft echter niet de voorkeur van de voorgangers onder andere omdat het in veel gevallen een uitstel van de keuze is bij welke kerk men wil meeleven. (Zie ook hieronder het artikel 'Twee geloven op één weg…'). Ook de keuze voor het kerkgebouw (rooms-katholiek of protestants) kan gevolgen hebben voor de invulling van de dienst, omdat we uitgaan van het gastkerkprincipe. Dat betekent dat het kerkgebouw en de daarbij horende invulling van de viering de leidraad is om de liturgie vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan Maria Opdracht of Eucharistie. De gastkerk verzorgt ook de voorbereiding op het huwelijk. In alle gevallen is het nodig om ruim van te voren met zowel de rooms-katholieke pastoor als de dominee te spreken over de eventuele mogelijkheden en consequenties van een oecumenisch huwelijk.

Niet-gemeenteleden
Is geen van beiden lid van de Protestantse Gemeente Wijhe dan kun je - op verzoek - wel gebruikmaken van de Nicolaaskerk, 't Langhuus of de predikant. De kosten daarvoor kun je vinden onder het kopje Gebouwen > Nicolaaskerk en 't Langhuus > Verhuur van de gebouwen.


 

Twee geloven op één weg .........
Een verhaal van een dominee en een pastoor

Zolang de mens bestaat, bestaat ook het fenomeen om samen door het leven te gaan. Mensen kunnen de stap zetten om te trouwen, om dat wat leeft in hun hart te bezegelen door een zichtbaar teken, om zelf het zichtbaar teken te worden. Je trekt het beste pak aan, je kleedt je met de mooiste jurk en geeft elkaar het ja-woord. Mensen kunnen ook in de kerk trouwen en daar hun ja-woord geven.

We vinden het geweldig als mensen ook God en de kerk bij hun ja-woord willen betrekken. Een pastoor, pastor of predikant is graag in gesprek met mensen over de betekenis van hun geloof op zo'n belangrijk moment. Ze zijn er ook voor de vele vragen die mensen kunnen hebben over het hoe en waarom. Je vindt bij hen altijd een gewillig oor voor wat jouw of jullie vragen zijn over huwelijk en geloof.

Dat geldt zeker als twee mensen uit verschillende kerkelijke tradities willen gaan trouwen. Hoe moet dat dan? Een viering met elementen uit beide geloofstradities? Waar, in welke kerk? Wie gaat dat dan doen? Zulke vragen horen we geregeld.

Als voorganger ga je in gesprek met mensen, die alle aandacht gericht hebben op die ene dag. Samen met het aanstaande bruidspaar richt je je ook op de toekomst na de huwelijksdag. Hoe gaan jullie verder? Ook met jullie geloof? Is het een eenmalig gebeuren? Zien wij jullie ooit nog terug? Kinderen die jullie worden toevertrouwd, worden die gedoopt en zo ja, in welke kerkgemeenschap? Wie gaat de geloofsopvoeding doen?

Voor sommige bruidsparen liggen deze vragen nog in de verre toekomst. Maar tegelijk zijn het vragen die té belangrijk zijn om voor je uit te schuiven. Want trouwen is ook voorsorteren op een levensweg die je samen wilt gaan.

Vanuit de visie van alle kerken geldt dat trouwen geen eindpunt is maar een beginpunt van een nieuwe fase in iemands leven. De stap om te trouwen in de kerk vraagt om vervolg stappen. Je thuis gaan voelen in een geloofsgemeenschap, waarbinnen je de kinderen die aan je worden toevertrouwd, wilt laten dopen en ze binnen te leiden in een kerkelijke meelevendheid. Zelf actief worden en je geloof gaan praktiseren, zowel door de week als zondag. Het is de Heer Jezus zelf die ons daartoe uitnodigt. Niemand minder!

Kiezen voor twee geloofstradities binnen een huwelijk is goed mogelijk, als beide partners zich daarvoor 100% in willen zetten. We zien mensen die hun kinderen heel bewust in beide tradities opvoeden. We zien echter veel meer dat dat mensen - ondanks hun goede voornemens - niet lukt. Het kost te veel energie, gesprek en praktische aanpassingen. Met als gevolg dat kerk en soms ook het geloof uit het (gezins)leven van mensen verdwijnt. Ze zouden wel anders willen, maar toch.

Om die reden adviseren we mensen uit verschillende geloofstradities om over het volgende na te denken.

  • Kies als het even kan bij de huwelijksviering voor één kerk, met de huwelijksliturgie van die betreffende kerk. (De voorganger uit de andere geloofstraditie kan natuurlijk bij de huwelijksviering betrokken worden).
  • Kies voor één kerk en geloofstraditie en wordt actief in die gemeenschap. (Of daarbij één van de partners moet overgaan, is een persoonlijke vraag).
  • Kies voor een heldere geloofsopvoeding voor de kinderen, kies voor één kerk.

Het is goed te weten dat de visie op het huwelijk tussen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de rooms-katholieke traditie verschillen.
Voor de protestantse kerk is de huwelijksviering een huwelijksinzegening. Je trouwt voor de burgerlijke stand, dat heeft rechtsgeldigheid. In de kerk wordt over dit verbond van liefde en trouw een zegen uitgesproken. De liefde en trouw die twee mensen elkaar toezeggen, wordt gedragen door de liefde en trouw van God.
Voor de rooms-katholieke traditie is er sprake van een sacrament, een zichtbaar teken door Christus ingesteld, aan de kerk gegeven, waarin Gods genade wordt aangeduid en gegeven. De burgerlijke huwelijkssluiting is in Nederland wettelijk geregeld en heeft binnen de rooms-katholieke traditie geen waarde. Binnen de rooms-katholieke traditie wordt het huwelijk gesloten door het ja-woord van man en vrouw in vrijheid gegeven ten overstaan van de pastoor en minimaal twee getuigen. Man en vrouw geven elkaar dit sacrament.

Genoeg om over door te praten. We wensen jullie veel wijsheid en als je vragen hebt: je bent van harte welkom!

Peter van den Berg, namens de PKN Wijhe.
Joachim Skiba, namens de RK Kerk (pastoor van de Lebuïnusparochie).

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 23 januari 2019 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 31 januari 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.