PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Taakgroep ZWO Taakgroep ZWO

De taak van de commissie is bewustmaking van de gemeente van haar opdracht op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending: steun geven aan partnerkerken op basis van overleg en samenwerking. In het ZWO-werk respecteren we de culturele achtergronden en tradities van de mensen daar.
  • Werelddiaconaat: levensomstandigheden verbeteren om zo zicht te geven op de toekomst. Het betreft geen eenrichtingsverkeer; vandaar dat ook bewustwording en lobby in Nederland hiervan deel uitmaken.
  • Ontwikkelingssamenwerking: verandering van politieke en economische structuren in rijke en in arme landen. Overbruggen van tegenstellingen tussen die landen en tussen de mensen binnen die landen.


Telkens als er zaken zijn die ZWO raken, schenkt de taakgroep daar aandacht aan, bijvoorbeeld door deelname aan kerkdiensten en publicaties in het kerkblad Onderweg.

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL73 RABO 0327 1407 47, t.n.v. ZWO, Wijhendaalseweg 2, 8131 DK Wijhe
Giften voor het Werelddiaconaat kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL03 RABO 0373 0420 19, t.n.v. ZWO, Wijhendaalseweg 2, 8131 DK Wijhe.

Contactpersoon: Petra ten Dam, p/a Postbus 10, 8130 AA Wijhe.


Verzamelen postzegels, kaarten, cartridges en dergelijke
In de bus in de hal van de kerk kunt u alle kaarten, postzegels, lege cartridges en dergelijke deponeren. Imie Oegema zorgde voor het leeghalen verwerken en versturen van de inhoud naar Kerk in Actie. Voor 2016 heeft dit in heel Nederland een bedrag van ruim 40.000,- euro opgebracht die ten goede komt aan het Zendingswerk in binnen en of buitenland. Een prachtig resultaat.
 
Imie heeft dit werk nu overgedragen aan Petra ten Dam tel.52 17 14. U kunt gewoon blijven deponeren, zij haalt de bus leeg wanneer dit nodig is.  Ook brachten sommige mensen het wel bij Imie thuis, dat kan vanaf 1 april 2017 niet meer.


Collecte eerste kerstdag
Kinderen in de knel
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Alvast hartelijk dank voor Uw gift.
 


Kort verslag projecten ZWO-commissie 2016
Het voorjaarsproject was: ‘Help deze mensen een graantje meepikken’ van Stichting Mensenkinderen.
Kansarme gezinnen in Armenië kunnen geholpen worden met het helpen opstarten van de gerst-teelt op hun akker. Zij ontvangen: zaden, mest-middelen en geld om een maaidorser te huren en krijgen ondersteuning. Zij delen de opbrengst met andere kansarme gezinnen. Met onze financiële hulp, €1.514,92, hebben wij bijgedragen dat veel gezinnen een inkomen hebben!
 
Het najaarsproject was: ‘Elk kind heeft recht op onderwijs’ van de Stichting Red Horse Compagny.
Een groep mensen uit Heino gaat elk jaar naar de Filippijnen om een inheemse bevolkingsgroep te helpen.
Een terugblik op de bouwreis: Father Dinther, de missionaris benadrukte tijdens zijn welkomstwoord nog eens het feit dat wij, vanaf de andere kant van de wereld gekomen zijn om deze mensen te helpen, niet in woorden is uit te drukken.
Kiezen voor hen die altijd op de 2e plaats komen, betekent veel meer dan het alleen bouwen en doneren. Het gekend en geaccepteerd worden is véél meer dan dat, het is je waardigheid, het fundament dat je nodig hebt om verder te kunnen in/met je leven.
Dankzij jullie donatie, € 1.320,00, hebben we kunnen starten met het realiseren van 2 klaslokalen!
Onze welgemeende dank daarvoor!
B. Reuvekamp, voorzitter
 
Ook namens de ZWO-commissie hartelijk dank voor uw gift en zo deze projecten te steunen.

 
 

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 23 januari 2019 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 31 januari 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.